Stránka/Page
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6


Rudo Móric Rudo Móric Rudo Móric
(1921-1985) - pseudonymy Rudo Mor, R. M. Sučiansky a i. Bol slovenský prozaik a publicista. Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte UK pôsobil v rokoch 1941-1943 ako učiteľ v Belej a v roku 1944 sa aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania a tiež pobudol v nemeckom zajatí. V rokoch 1946-1948 pokračoval v učiteľskej dráhe v Stupave, kde taktiež vydával detský časopis Okienko Záhoria, bol dramatikom Školfilmu, neskôr pracovníkom Výskumného ústavu pedagogického a tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. V roku 1959 sa stal riaditeľom vydavateľstva Mladé letá a od roku 1964 bol predsedom Výboru Slovenského literárneho fondu, ktorého úlohou bolo podporovať tvorivú činnosť v oblasti pôvodnej umeleckej a vedeckej literatúry. Svoje prvé literárne diela začal publikovať až po 2. svetovej vojne. Prispieval do časopisov Priateľ dietok, Okienko Záhoria, Slniečko, Naše rozprávky, Ohník, Zornička či Pionierske noviny, ale taktiež do časopisov Život, Kultúrny život či Slovenské pohľady, ale tiež viacero pedagogických časopisov. Už od začiatku sa venoval takmer výhradne tvorbe pre deti a mládež. Z tvorby:Družina z Dlhej ulice, Z poľovníckej kapsy, Srnček Parožtek, Koník majstra Machuľku, Žalobaba.

Foto : vydavateľstvo Mladé letá, Bratislava


Bohumil Říha Bohumil Říha
(1907–1987 bol český spisovateľ. Říha absolvoval učiteľský ústav, potom bol učiteľom na niektorých dedinských školách. Po roku 1945 sa stal školským inšpektorom a tajomníkom Zväzu spisovateľov. V rokoch 1956–1967 pôsobil ako riaditeľ Štátneho nakladateľstva detskej literatúry (neskôr Albatros).Bol tiež aktívny v v IBBY (International Board on Books for Young People – Medzinárodné združenie pre detskú knihu), vďaka tejto aktivite získal Medailu Hansa Christiana Andersena.Jeho dielo podporovalo socialistickú politiku.Za jeho nejkvalitnejšiu tvorbu môžeme považovať historické romány z obdobia českých dejín. Z diela: Doktor Meluzin, Trilógia o vládě Jiřího z Poděbrad: Přede mnou poklekni, Čekání na krále, A zbyl jen meč, O lékaři Pingovi, Honzíkova cesta, Dva kluci v palbě, Velká obrázková knížka pro malé děti.Andrej Plávka Andrej Plávka
(1907-1982) bol slovenský prozaik a básnik. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval najmä staršou generáciou slovenských autorov,ako boli Štúrovci, no najmä Pavol Országh Hviezdoslav, ale zároveň sa venoval aj moderným umeleckým smerom, ako sú poetizmus a nadrealizmus. (Tri prúty Liptova, Korene, Plná čaša, Rodné listy).Ján Solovič Ján Solovič
Nar. 1934 je slovenský dramatik. V rokoch 1957-1963 bol dramaturgom Československého rozhlasu, v rokoch 1963-1971 pracoval ako jeho umelecký šéf, v rokoch 1971-1983 bol vedúcim tajomníkom a v rokoch 1984-1989 bol predsedom Zväzu slovenských spisovateľov.J eho prvými literárnymi dielami boli básne. V roku 1953 debutoval ako dramatik v rozhlase, v roku 1955 debutoval tiež ako divadelný dramatik. V roku 1962 sa začal venovať aj televíznym hrám. Svojim dielom sa stal reprezentatívnou ukážkou autora z obdobia tzv. normalizácie. Vo svojich dielach sa zaoberal témami ako kolektivizácia, ľahkomyseľnosť a jej nedozierne následky, ľudské problémy, zápas o spoločenský pokrok, no taktiež sa zaoberá súčasnými spoločenskými problémami. Veľmi dobre chápe ľudské trápenia, u jednotlivcov vidí zložitú spleť osobných a spoločenských problémov, preto aj jeho hlavný hrdinovia nie sú bez vnútorných protirečení a konfliktov s okolím. Z tvorby: Meridián, Strieborný jaguár, Zlatý dážď, Ruky pre Luciu, Zhasnuté slnko, Straty a nálezy, Kde leží naša bieda.Miloš Krno Miloš Krno
(1922-2007) bol slovenský spisovateľ a publicista. Krno debutoval ako básnik v roku 1944 zbierkou surrealistických básní Šialené predstavenie. Neskôr sa preorientoval na prózu. Venoval sa najmä obdobiu druhej svetovej vojny. Napísal dve románové trilógie - Dve cesty, Lavína, Míľový krok a Cnostný Metod, Udatný Radúz a Statočný Celo, romány a novely: Vrátim sa živý (o kapitánovi Jánovi Nálepkovi), Jastrabia poľana, Kým dohorela cigareta, Hra so smrťou, Hory čierne, Republika a ďalšie. Viaceré knižky venoval deťom, mládeži a problematike ochrany prírody, napríklad diela Lišiak Šibal, Zbojník Šíp, Sivá vlčica, Tisíc neviditeľných krídiel či Modrooká zem. V roku 2002 mu vyšla posledná kniha spomienok a esejí o Gruzínsku Ak je na zemi raj. Jeho väčšie literárne práce preložili do jedenástich jazykov. Naopak, aj sám prekladal poéziu a prózu najmä ruských, nemeckých, gruzínskych a arménskych autorov.Alfonz Bednár Alfonz Bednár Alfonz Bednár
(1914–1989) bol slovenský prozaik, scenárista a prekladateľ, ktorý použil novátorské tvorivé postupy pri zobrazovaní spoločenskej situácie po druhej svetovej vojne. Vniesol svetlo aj do literárneho spracovania Slovenského národného povstania. (Sklený vrch, Hodiny a minúty, Cudzí)

Foto : Literárne centrum, Bratislava, www.litcentrum.sk


Jaromír John Jaromír John
(1882-1952) Vlastným menom Bohumil Markalous. Bol český novinár, výtvarník, prozaik. Rozprávačské umenie a zmysel pre dobový dokument uplatnil so sklonom k irónii v prózach poznamenaných zážitkami z I.svetovej vojny (Večery na slamníku), v poviedkach a románoch zachytávajúcich život v Čechách na rozhraní storočí (Estét, Moudrý Engelbert, Panpovánek) i v knihách pre mládež (Rajský ostrov, Vojáček Hubáček).Vladimír Roy Vladimír Roy
(1885-1936) bol slovenský básnik a prekladateľ, vnuk slovenského národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana. Začiatky jeho tvorby boli poznačené vplyvom symbolizmu a impresionizmu, no taktiež ho ovplyvňovala tvorba Pavla Országha-Hviezdoslava či Svetozára Hurbana-Vajanského. Neskôr ho ovplyvňovala romantická poézia slovenských (Janko Kráľ) i zahraničných autorov (Endre Ady, George Gordon Byron). V neskoršej tvorbe sa venoval najmä národnej lyrike. Ovládal šesť cudzích jazykov, a tak sa okrem vlastnej tvorby venoval i prekladom poézie, prózy i drámy. Jeho básnická tvorba ovplyvnila celý rad slovenských básnikov, ako boli Štefan Krčméry, Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek, Andrej Plávka a iní, ktorí čerpali z jeho poznatkov z práce s voľným veršom.Literárna kritika ho spolu s Jesenským a Kraskom radí do trojice slovenskej poprednej poprevratovej básnickej moderny. Z diela: Keď miznú hmly, Rosou a trním, Cez závoj, Peruťou sudba máva, In memoriam
.


Stránka:
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
Page up